Polityka prywatności

Przeczytaj

Polityka prywatności

proXN Sp. z o.o.(„Spółka”, „my” lub „nasze”), z siedzibą w Olsztynie, e-mail: biuro@proxn.eu jest administratorem danych osobowych odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jako użytkownika witryny pod adresem: ….. („Witryna”) lub korespondując z nami przez telefon, e-mail lub w innej formie.

W niniejszej polityce informujemy w jaki sposób pozyskujemy, przetwarzamy i udostępniamy dane osobowe, które przechowujemy. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą służyć do identyfikacji danej osoby.

Istotne jest dla nas, aby mieli Państwo pewność, że postępujemy z Państwa danymi osobowymi w sposób bezpieczny. Podejmujemy działania w celu zapewnienia, że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są chronione, a ich przetwarzanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych oraz z naszymi wewnętrznymi zasadami i procedurami.

Z JAKICH ŹRÓDEŁ POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Gromadzimy Państwa dane osobowe w następujący sposób:

 • Dane osobowe, które nam Państwo przekazali, wypełniając formularze na naszej Witrynie lub korespondując z nami (dane kontaktowe).
 • Dane osobowe, które pozyskujemy lub generujemy automatycznie, np. podczas Państwa wizyty na naszej Witrynie automatycznie pozyskujemy Państwa dane osobowe dotyczące Państwa i Państwa wizyty, włączając adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia Państwa urządzenia z Internetem oraz inne rodzaju informacje, takie jak rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, typ urządzenia, informacje o interakcji urządzenia z witryną, w tym o stronach, do których uzyskano dostęp i klikniętych linkach. Ponadto na Państwa urządzeniu zapisywane mogą być pliki cookie z naszej Witryny.

KIEDY I W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

1) Odpowiadanie na Państwa pytania oraz rozpatrywanie informacji zwrotnych

Jeżeli zdecydują się Państwo na kontakt z nami, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na pytania oraz rozpatrzenia Państwa informacji zwrotnych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu. Dane mogą obejmować następujące kategorie: dane określające tożsamość, dane kontaktowe, informacje zawodowe, korespondencja.

2) Przekazanie informacji biznesowych

Jeżeli zdecydują się Państwo na subskrypcję biuletynów, katalogów, informacji prasowych lub podobnych, dotyczących naszej spółki oraz jej działalności, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji odnośnej subskrypcji lub przekazania Państwu danych informacji. Dane mogą obejmować następujące kategorie: dane określające tożsamość, dane kontaktowe, informacje zawodowe.

W przypadku, gdy otrzymują Państwo informacje w ramach pełnionych przez siebie obowiązków zawodowych lub dostarczane Państwu informacje mogą zostać uznane za elektroniczny marketing bezpośredni, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w zakresie dostarczenia Państwu żądanych informacji.

W przypadku, gdy dostarczane Państwu informacje zawierają nasze informację marketingowe lub naszych partnerów biznesowych mogą zostać uznane za elektroniczny marketing bezpośredni, przetwarzanie jest niezbędne do realizacji subskrypcji i dostarczenia Państwu żądanych informacji, jak również w celu promowania naszej marki i produktów.

Dodatkowo, możemy zebrać od Państwa zgody na marketing elektroniczny zgodnie z wymogami prawa lokalnego. W takim przypadku, w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę lub zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych do celów elektronicznego marketingu bezpośredniego. Po wycofaniu takiej zgody nie będziemy już przetwarzać Państwa danych.

Państwa dane osobowe są przechowywane w tym celu do momentu rezygnacji z otrzymywania żądanych informacji. Po Państwa rezygnacji z subskrypcji usuniemy Państwa dane osobowe przetwarzane w tym celu.

3) Ocena i monitorowanie korzystania z naszej Witryny

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu oceny i monitorowania korzystania z naszej Witryny, np. w związku z gromadzeniem statystyk osób odwiedzających naszą Witrynę oraz w celu poprawy prezentowanych treści. Dane mogą obejmować następujące kategorie: identyfikatory online, informacje generowane przez użytkownika. Przetwarzanie odbywające się we wskazanym powyżej celu może obejmować wykorzystanie statystycznych i analitycznych plików cookie w ramach naszego uzasadnionego interesu lub innych plików cookie na podstawie zgody użytkownika.

W dowolnym momencie mogą Państwo usunąć pliki cookie, które zostały zapisane na Państwa urządzeniu, zmieniając ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. W przypadku nieusunięcia plików cookie poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej pliki cookie, które zostały zapisane w tym celu, zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji lub — w przypadku trwałych plików cookie — zostaną usunięte zgodnie z datą wygaśnięcia każdego pliku cookie. Raporty w formie zagregowanej, które nie zawierają żadnych danych osobowych ani statystyk, są przechowywane do odwołania lub do czasu ich usunięcia.

4) Zapewnienie odpowiednich treści marketingowych i komunikacji w naszej Witrynie

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe, abyśmy my i nasi partnerzy reklamowi mogli zapewniać Państwu odpowiednie treści marketingowe i komunikację w naszej Witrynie. Przetwarzanie odbywające się we wskazanych powyżej celach obejmuje wykorzystanie marketingowych plików cookie na podstawie zgody użytkownika.

5) Zapewnienie zgodności z wymogami prawa

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązków prawnych, np. po otrzymaniu żądania dostępu od osoby, której dane dotyczą, przesłanego za pośrednictwem witryny dotyczące sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wywiązania się z każdego obowiązku prawnego. Zasadniczo przechowujemy Państwa dane osobowe związane z żądaniami dostępu osób, których dane dotyczą, tak długo, jak długo mają Państwo prawo wnieść powództwo przeciwko nam.

6) Zarządzanie naszą witryną, naszymi usługami i powiązanymi systemami IT oraz ich ochrona

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie w celu zarządzania naszą Witryną, naszymi usługami i powiązanymi systemami IT oraz w celu ich ochrony, np. w zakresie rozwiązywania problemów, tworzenia kopii zapasowych, zarządzania zmianami i problemami w systemach oraz w związku z ewentualnymi incydentami IT. Przetwarzanie odbywające się we wskazanych powyżej celach obejmuje wykorzystanie plików cookie oraz danych logowania wymaganych ze względów technicznych przetwarzanych przez nas w ramach naszego uzasadnionego interesu. Pliki cookie wykorzystywane w tym celu nie są przechowywane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

ODBIORCY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

W razie konieczności udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom.

Aby realizować cele w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, udostępniamy dane osobowe zatrudnionym przez nas usługodawcom. Tacy usługodawcy świadczą dla nas usługi IT, takie jak hosting Witryny i systemu IT, utrzymanie i usługi wsparcia [tj. WSKAZAĆ PODMIOTY]. Usługodawcy mogą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w tych celach oraz zgodnie z naszymi instrukcjami i nie mogą wykorzystywać Państwa danych do własnych celów. Pełnimy funkcję administratora danych odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane w naszym imieniu przez usługodawców.

W określonych przypadkach udostępniamy — w razie konieczności — Państwa dane osobowe innym odbiorcom do określonych celów, np. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych oraz dochodzenia i/lub obrony roszczeń prawnych.

Możemy udostępnić dane naszym spółkom lub partnerom biznesowym oraz inwestorom. W przypadku udostępniania danych naszym partnerom reklamowym zbieramy wcześniej Państwa zgodę na przesyłanie komunikacji marketingowej.

GDZIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby przechowywać i przetwarzać dane osobowe na terytorium UE/EOG. Niektórzy z naszych usługodawców mogą prowadzić jednak działalność poza UE/EOG — w takich przypadkach dane osobowe będą przetwarzane poza UE/EOG. W celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione, upewniamy się, że usługodawcy, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe poza UE/EOG, wdrożyli odpowiednie zabezpieczenia, np. w drodze zawarcia umów o przenoszeniu danych (obejmujących standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską). Pytania dotyczące krajów, do których przekazujemy Państwa dane osobowe, oraz zabezpieczeń, jakie wdrażamy, aby chronić Państwa dane osobowe, jak również wnioski o otrzymanie odpowiednio wykazu takich zabezpieczeń i informacji, jeżeli są dostępne, należy kierować na adres e-mail biuro@proxn.eu

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

Na mocy przepisów o ochronie danych osobowych przysługują Państwu określone prawa dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania Państwa praw. Mają Państwo prawo do:

1) Dostępu do swoich danych osobowych

Mają Państwo prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, które przetwarzamy. Mogą Państwo zażądać otrzymania kopii swoich danych osobowych. Przekażemy Państwu taką kopię, chyba że istniały będą przesłanki prawne do nieprzekazania danych lub jeżeli udostępnienie danych mogłyby naruszyć prawa i wolności innych osób.

2) Aktualizacji swoich danych osobowych

Ponadto, mają Państwo prawo zażądać korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

3) Wycofania zgody

W zakresie, w jakim polegamy na udzielonej przez Państwa zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych z Państwa konkretną sytuacją. W takiej sytuacji zaprzestaniemy wykorzystywania Państwa danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes, chyba że będziemy mogli wykazać, że taki interes jest nadrzędny wobec Państwa interesu w zakresie ochrony danych lub że wykorzystanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

5) Usunięcia swoich danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Nie możemy jednak usunąć Państwa danych osobowych, jeżeli, na przykład, na mocy prawa jesteśmy zobowiązani do przechowywania takich danych.

6) Ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych

W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone, możemy — poza przechowywaniem takich danych — przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub wyłącznie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń prawnych lub obrony praw innych osób.

7) Przekazania swoich danych osobowych (przenoszalność danych)

Przysługuje też Państwu prawo do zażądania kopii swoich danych osobowych, które przechowujemy, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (przenoszalność danych). Prawo do przeniesienia danych — w porównaniu do prawa do dostępu — obowiązuje wyłącznie w stosunku do danych osobowych, które Państwo nam przekazali i które przetwarzamy w oparciu o określone podstawy prawne, np. za Państwa zgodą.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności posiadanych przez nas danych osobowych oraz ograniczenia dostępu do tych informacji w celu ochrony tych danych osobowych przed utratą, ingerencją, niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Spółka dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe były jak najbardziej aktualne, a nieistotne lub nadmierne dane zostały usunięte lub zanonimizowane tak szybko, jak będzie to możliwe.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Witryna wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Pliki cookies to proste, niedużych rozmiarów pliki/dane informatyczne wysyłane wraz z podstronami niniejszej strony internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera danego Użytkownika przez przeglądarkę internetową w celu poprawnego korzystania z naszej strony internetowej. Informacje przechowywane w plikach cookies mogą być wysyłane z powrotem na nasze serwery podczas kolejnej wizyty użytkownika Witryny lub przekazywane właściwym osobom trzecim. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika oraz przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika do za każdym razem, gdy użytkownik z niego korzysta.

Witryna wykorzystuje również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

W Witrynie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • z uwagi na czas życia cookies:
  1) cookies sesyjne - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  2) cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika;
 • z uwagi na cel, jakiemu pliki cookies służą:
  1) „niezbędne” pliki cookies, tj. umożliwiające korzystanie z funkcjonalności dostępnych w ramach Witryny
  2) „wydajnościowe” pliki cookies, tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
  3) „funkcjonalne” pliki cookies, tj. umożliwiające „zapamiętanie” ustawień wybranych przez użytkownika Witryny, np. w zakresie wybranego języka.
  4) „marketingowe” pliki cookies, tj. umożliwiające kierowanie do Ciebie reklamy.
  5) pliki cookies służące do monitorowania ruchu, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu w jaki korzystasz z Witryny, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Witryny). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem.
Przed przystąpieniem do korzystania z Witryny użytkownik wyraża zgodę na umieszczanie wybranych przez użytkownika plików cookies w swoim urządzeniu końcowym poprzez zaznaczenie, które pliki akceptuje a które nie, w ramach banneru pojawiającego się na stronie internetowej. Użytkownik może usunąć lub zablokować instalację plików cookies za pośrednictwem zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta.

Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność funkcjonalności witryny, prawidłowości wyświetlania strony oraz utratę preferowanych ustawień stron internetowych witryny. „Niezbędne” pliki cookies są niezbędne do działania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w systemie witryny. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika witryny mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz partnerów.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI

Spółka może zmieniać postanowienia niniejszej Polityki. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach będą Państwo odpowiednio poinformowani. Najnowsza wersja informacji jest zawsze publikowana na tej stronie.

KONTAKT

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt. Poniżej znajdują się dane kontaktowe. Jeżeli nie są Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią, mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

proXN Sp. z o.o
ul. Konstantego Gałczyńskiego 62 lok. 1
10-089 Olsztyn
biuro@proxn.eu

Dołącz do
kosmetologicznej
rewolucji!

Headquarters:
proXN Sp. z o.o.
Gałczyńskiego 62/1
10-089 Olsztyn

Warsaw office:
Ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa

Adres e-mail:
biuro@proxn.eu
Zaoferuj swoim klientom przełomowe terapie na bazie Ksantohumolu.

Rozwijamy dynamicznie sieć współpracujących placówek w Europie i na świecie. Naszych produktów używają profesjonaliści z branży medycyny estetycznej i kosmetologii.
Headquarters:
DermoTech Beauty Sp. z o.o.
Gałczyńskiego 62/1
10-089 Olsztyn

Warsaw office:
Ul. Wspólna 70
00-687 Warszawa

Adres e-mail:
biuro@proxn.eu